Grand Park Hotel Rovinj - Dionaea

Grand Park Hotel Rovinj

Impresivan hotel kao zelene tribine okružene borovom šumom s pogledom na Rovinj.

Grand Park Hotel Rovinj

Zaduženi za idejni, glavni i izvedbeni projekt krajobrazne arhitekture hotela i zone neposredno uz hotel površine 15.000 m², doprinijeli smo novoj vizuri obale grada Rovinja. U svom velikom volumenu građevina je terasirana i usječena u teren.

Krovovi površine veće od 20.000 m2  pretvoreni su u poluintenzivne i intenzivne krovne vrtove. Kako je cilj bio očuvati vizure gostu koji sjedi na terasi uz sam zeleni krov, ali i ostvariti reminiscenciju na istarske krajobraze, projektirali smo dominantu podlogu kombinacije mediteranskih trajnica koja na područjima prerasta u skupine sačinjene od nižeg grmlja istarske makije. Rubovi krovova dijelom su ozelenjeni puzajućim ružmarinom koji pada preko ruba i dodatno vizualno ozelenjuje građevinu.

 • Investitor

  Maistra d.d.

 • Lokacija

  Rovinj, Istra, Hrvatska

 • Trajanje projekta

  2016. - 2018.

 • Obuhvat

  20.000 m²

 • Info

  Idejni, glavni i izvedbeni projekt krajobrazne arhitekture hotela i zone neposredno uz hotel površine 15.000 m²

 • Web

  Grand Park Hotel Rovinj

Odabrane vrste za krovne vrtove svojom heterogenošću nude zanimljiv olfaktivno vizualni doživljaj krova tijekom cijele godine, a svojom bojom i habitusom pridonose uklapanju novoplaniranog objekta u urbanističko krajobraznu cjelinu rovinjskog akvatorija. Poseban izazov bilo je oblikovanje zone vanjskog wellnessa. U suradnji s glavnim projektanima – Studijem 3LHD, razvili smo tri tipa metalnih elemenata koji u svojoj dispoziciji imaju ulogu zaštite „leđa“ samog gosta, usmjeravanje kroz različite nivoe wellnesa, te konstrukcije za penjačice.

Posebna važnost dana je postojećim pinijama na prvoj etaži hotela, koje su zadavale glavobolju mnogima u procesu projektiranja i izvedbe. One predstavljaju iznimnu krajobraznu ambijentalnu vrijednost, svojim grandioznim habitusom postaju landmark hotela i vizualno ga ujedinjuju sa šumom koja ga okružuje.

Idejni koncept

Izdvojeni projekti