Dionaea | Pravila nagradnog natječaja „Moja naj biljka“ - Dionaea

Pravila nagradnog natječaja „Moja naj biljka“

Pošalji nam sliku(e) tvoje omiljene biljke! To može biti biljka iz tvoje vaze, dvorišta ili vrta i s nekoliko riječi odgovori na pitanje: Zašto baš ta biljka i opiši kako ju održavaš? Najboljim slikama i opisima u izboru našeg žirija poklanjamo 30 unikatnih kalendara slagalice Dionaea vrtova. Sliku ili galeriju slika uz odgovor na pitanje 'Zašto baš ta biljka?' šalji do 24. siječnja u inbox ili na mail igra@dionaea.hr.

Pravila nagradnog natječaja „Moja naj biljka“

Članak 1.
OPĆE ODREDBE

1. Ovim Pravilima (dalje: Pravila) nagradnog natječaja ‘Moja naj biljka“ (dalje: Natječaj) uređuju se uvjeti sudjelovanja u Natječaju. Prije prijavljivanja za sudjelovanje u Natječaju, molimo, pažljivo pročitajte ova Pravila. Ako ne prihvaćate sva prava i obveze iz ovih Pravila, nemojte se prijavljivati na Natječaj.
2. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Pravilima primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o javnom obećanju nagrade.

Članak 2.
ORGANIZATOR NATJEČAJA

Organizator Natječaja je DIONAEA-VRTOVI uređenje vrtova, parkova i oprema d.o.o. zastupanom po direktorici Nataši Tiška Vrsalović, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska OIB: 46451403103 (dalje: Organizator).

Članak 3.
OBJAVA I TRAJANJE NATJEČAJA

1. Natječaj i ova Pravila su objavljeni na internetskoj stranici Organizatora www.dionaea.hr.
2. Natječaj traje od 00 sati 00 minuta 14. siječnja 2021. do 23 sata 59 minuta 24. siječnja 2021. godine , u kojem razdoblju Sudionici (kako je taj pojam određen u narednom članku 4. Pravila) mogu slati Organizatoru svoje foto materijale te objašnjenje za prijavu za Natječaj sukladno odredbama ovih Pravila.

Članak 4.
SUDIONICI NATJEČAJA

1. Za sudjelovanje u Natječaju mogu se prijaviti državljani Republike Hrvatske koji su navršili 18 (slovima: osamnaest) godina života (dalje: Sudionik/ci).
2. U Natječaju ne mogu sudjelovati članovi društva, članovi uprave ili radnici Organizatora i drugih trgovačkih društava uključenih u organizaciju, promidžbu i provođenje Natječaja, kao ni njihovi rođaci u prvom koljenu i njihovi bračni drugovi.

Članak 5.
PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

1. Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je biti fan službenog profila Organizatora (Dionaea-vrtovi) na društvenoj mreži Facebok (dalje: Facebook profil Organizatora).
2. U Natječaju mogu sudjelovati samo osobe koje su se prijavile za sudjelovanje na Facebook profilu Organizatora.
3. U razdoblju trajanja Natječaja potrebno je pratiti Facebook profil Organizatora (follow) te poslati u Inbox Facebook profila Organizatora ili na mail igra@dionaea.hr fotografiju bilo koje biljke iz prirode ili vrta s objašnjenjem 'Zašto baš ta biljka i kako ju održavaš?' uz ime i prezime koje odgovara Facebook profilu sudionika te adresu za preuzimanje nagrade.

Članak 6.
DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

1. Sudionici koji navedu netočne ili nepotpune osobne podatke bit će diskvalificirani.
2. Organizator je ovlašten prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku diskvalificirati bilo kojeg Sudionika, uključujući Dobitnika, ako postupa protivno važećim pravnim propisima, ovim Pravilima i/ili općeprihvaćenim etičkim normama ili ako svojim postupanjem narušava ugled ili šteti interesima Organizatora, a posebice u slučaju odbijanja ili povlačenja privole iz članka 8. stavka 9.; zabrane obrade njegovih Osobnih podataka u smislu odredbi članka 10.; te u slučaju povrede odredbi članka 13. Pravila.

Članak 7.
NAGRADA

1. Nagrada je kalendar slagalica za 2021. godinu (dalje: Nagrada)
2. Organizator je osigurao 30 (trideset) Nagrada za Dobitnika Natječaja odabranog sukladno odredbama narednog članka 8. Pravila.
3. Nagrada je neprenosiva.
4. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.
5. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu

Članak 8.
ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NATJEČAJA

1. Najbolje radove izabrat će povjerenstvo Natječaja u sastavu od tri člana koje imenuje Organizator (dalje: Povjerenstvo).
2. Stručno povjerenstvo odabrat će trideset najboljih fotografija i prijava
3. Dobitnici Natječaja postat će Sudionici sukladno ovim Pravilima, prema odluci Povjerenstva (dalje: Dobitnik),
4. Povjerenstvo će istodobno odabrati deset rezervnih dobitnika/cu (dalje: Rezervni dobitnici) koji će moći pretendirati na Nagradu u slučaju ako Dobitnik/ca bude diskvalificiran, odbije primiti Nagradu ili zbog nekog razloga nije u mogućnosti uručiti nagrada.
5. Odluka Povjerenstva objavit će se na Facebook profilu Organizatora. Odluka Povjerenstva je konačna. Žalba nije dopuštena.
6. Organizator će također obavijestiti Dobitnika o odluci Povjerenstva i osvajanju Nagrade upućivanjem mu o tome poruku u njegov privatni pretinac na njegovom Facebook profilu ili mailu s kojim se prijavio/la za sudjelovanje u Natječaju. U takvoj poruci Dobitnik/ca će biti upitan/a da dostavi podatke potrebne za provjeru njegova identiteta i za daljnje kontakte u vezi s preuzimanjem Nagrade, i to: ime i prezime, broj telefona ili mobitela za kontakt, te adresu.
7. Organizator pridržava pravo dodijeliti Nagradu prvom odnosno drugom Rezervnom dobitniku/ci i tako redom koji će time postati Dobitnik/ca, kao i pravo ne dodijeliti Nagradu u slučaju ako i oba Rezervna dobitnika/ce budu diskvalificirani ili odbiju primiti Nagradu.
8. Smatra se da je Dobitnik/ca, odnosno odgovarajući Rezervni dobitnik/ca odbio primiti Nagradu ako ne dostavi Organizatoru svoje osobne podatke određene u stavku 6. ovog članka, odnosno dostavi nepotpune ili netočne osobne podatke, u roku od 5 (slovima: pet) kalendarskih dana od datuma primitka obavijesti Organizatora sukladno stavku 6. ovog članka.
9. Dobitnik/ca u trenutku prijave za sudjelovanje u Natječaju daje svoju privolu za objavu njegova/njezina imena i prezimena u svojstvu Dobitnika/ce. Organizator će ukloniti obavijest o dobitniku sa svoje navedene internetske stranice i s profila Organizatora po isteku roka od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana od njezine objave. Odbijanje ili povlačenje privole iz ovog stavka predstavlja razlog za diskvalifikaciju Dobitnika.

Članak 9.
ISKORIŠTAVANJE NAGRADE

1. Dobitnik Nagradu dobiva poštom na adresu koju je naveo u prijavi ili povratnoj poruci Organizatoru na trošak Organizatora u roku od 10 dana od primitka valjanih podataka.
2. Organizator ne snosi, odnosno ne nadoknađuje ni Sudionicima, ni Dobitniku/ci nikakve troškove koje bi oni mogli imati u vezi sa sudjelovanjem u Natječaju, odnosno preuzimanjem i/ili korištenjem Nagrade.
3. Slanjem Nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema Dobitniku po osnovi Natječaja.

Članak 10.
OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1. U svrhu organizacije, promidžbe i provođenja Natječaja (dalje: Svrha) Organizator će u svojstvu voditelja zbirke obrađivati osobne podatke Sudionika koje prikupi u trenutku njihove prijave za sudjelovanje u Natječaju (ime, prezime, Fotografije) i Dobitnika/ce koje prikupi u trenutku njegove prijave za sudjelovanje u Natječaju u svojstvu Sudionika, ako i one koje prikupi u skladu s odredbama članka 8. stavka 6. Pravila (dalje: Osobni podaci).
2. Organizator će čuvati povjerljivost Osobnih podataka, osim ako su ih sami Sudionici učinili dostupnima javnosti u vezi s Natječajem u skladu s Pravilima ili na drugi način, te osim u slučaju objave osobnih podataka Dobitnika/ce u skladu s odredbama članka 8. stavka 9. ovih Pravila.
3. Davanje Osobnih podataka je dobrovoljno. Ako ne želite dati svoje Osobne podatke kako je određeno u ovim Pravilima, nemojte se prijavljivati za sudjelovanje u Natječaju.
4. Organizator može Osobne podatke učiniti dostupnima drugim primateljima za uporabu u svrhe kompatibilne s gore određenom Svrhom (dalje: Primatelj/i), naime:
i. svojim poslovnim partnerima koje u svojstvu izvršitelja obrade na temelju ugovornog odnosa pomažu Organizatoru u organizaciji, promidžbi i provođenju Natječaja;
ii. nadležnim tijelima u skladu sa zakonom; te
iii. drugim pravnim i/ili fizičkim osobama o kojima će Organizator unaprijed obavijestiti Sudionike, odnosno Dobitnika/cu..
5. Osobni podaci neće se iznositi izvan granica Europskog gospodarskog područja (EGP).
6. Organizator će čuvati Osobne podatke u roku od 6 (slovima: šest) mjeseci računajući od datuma izvršenja svih prava i obveza u vezi s Natječajem.
7. Svaki Sudionik, odnosno Dobitnik/ca u bilo koje vrijeme, o trošku Organizatora, te u roku od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana od dana podnošenja zahtjeva na adresu e-pošte Organizatora igra@dionaea.hr ima pravo:
i. uvida u evidenciju zbirke osobnih podataka i u svoje Osobne podatke sadržane u zbirci;
ii. zahtijevati izmjenu, dopunu, ažuriranje, ispravak ili brisanje svojih Osobnih podataka;
iii. usprotiviti se daljnjoj obradi svojih Osobnih podataka, kao i povući svoju privolu, bilo u cijelosti, i time zabraniti Organizatoru daljnju obradu Osobnih podataka; te
iv. dobiti:
- potvrdu o tome koji se Osobni podaci obrađuju i sve raspoložive informacije o njihovom izvoru;
- uvid u zbirku podataka koju vodi Organizator u svojstvu voditelja zbirke u dijelu koji se odnosi na Osobne podatke tog Sudionika, odnosno Dobitnika;
- izvatke, potvrde, ispise i/ili prijepise Osobnih podataka koji se obrađuju u zbirci podataka; te
- ispis podataka o Primateljima Osobnih podataka, uključujući svrhu i pravni temelj za davanje Osobnih podataka na korištenje svakom Primatelju.
8. Organizator će javno koristiti fotografije poslane na prijavu Natječaja kao i pismo objašnjenja

Članak 11.
KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Na internetskim stranicama Organizatora www.dionaea.hr koriste se tzv. kolačići (engl. cookies) u svrhu mjerenja privlačnosti internetskih stranica te poboljšanje njihova sadržaja i funkcionalnosti. Kolačići načelno ne sadrže nikakve osobne podatke. To su tekstualne datoteke s malom količinom podataka koje se preuzimaju i mogu pohraniti na uređaju korisnika, primjerice na računalu ili na drugim uređajima s aktivnom internetskom vezom, poput pametnog telefona ili tableta, prilikom posjeta korisnika internetskim stranicama Organizatora, ovisno o postavkama preglednika korisnika. To su, primjerice, podaci o vrsti preglednika koji korisnik koristi, internetskim stranicama koje je korisnik posjetio, broju posjeta internetskim stranicama, prosječnom vremenu zadržavanja na nekoj internetskoj stranici, i dr. Više informacija o kolačićima možete pronaći primjerice ovdje.

Članak 12.
OTKAZ ILI PREKID NATJEČAJA

1. U slučaju nastupanja okolnosti više sile Organizator može otkazati ili prekinuti Natječaj, a o čemu će Organizator obavijestiti sve Sudionike na svojoj internetskoj stranici www.dionaea.hr i na Facebook i Instagram profilu Organizatora odmah čim je to bude moguće s obzirom na djelovanje okolnosti više sile.
2. U slučaju iz stavka 1. ovog članka Organizator ne odgovara Sudionicima ni za kakvu štetu koja bi im mogla nastati uslijed takvog otkaza ili prekida Natječaja ili u vezi s tim.

Članak 13.
PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sadržaj i svi dijelovi internetskih stranica Organizatora, kao i Facebook i Instagram profila Organizatora (dalje: Materijali) mogu biti zaštićeni autorskim pravom ili drugim odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva. Sva takva prava u cijelosti zadržavaju Organizator i eventualni drugi nositelji. Materijali su dostupni za pristup i pregledavanje, odnosno drugo osobno i nekomercijalno korištenje, ali njihovo preuzimanje, umnožavanje (reproduciranje, odnosno kopiranje), objavljivanje, distribuiranje ili bilo koje drugo korištenje u komercijalne svrhe, bilo u cijelosti bilo djelomično, nije dopušteno bez prethodnog izričitog dopuštenja Organizatora i navođenja Organizatora kao izvora.

Članak 14.
ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne odgovara za običnu nepažnju.

Članak 15.
RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve eventualne sporove u vezi s tumačenjem, primjenom ili izvršenjem ovih Pravila, odnosno organizacijom, promidžbom i provođenjem Natječaja Organizator, Sudionici i Dobitnik nastojat će rješavati mirnim putem. Ako ne postignu sporazumno rješenje, za rješavanje spora bit će nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 16.
RAZDOBLJE VAŽENJA PRAVILA

Ova se Pravila primjenjuju od 14. siječnja 2021. do 24. siječnja 2021. godine, odnosno do izvršenja svih prava i obveza u vezi s Natječajem.

Ostale novosti